Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice"

Transkript

1 klíčová slova: penzijní sysémy reálná konvergence apreciace - míra výnosu ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan KUBÍČEK Úvod Obíže, do kerýc se dosává průběžně financovaný penzijní sysém (PAYG sysém) v ČR, vyvolávají diskusi o alernaivníc způsobec financování penzijnío sysému. Jednou z alernaiv je čisý fondový sysém ( sysém), ve kerém si každý pracovník na svoji penzi naspoří v průběu pracovní kariéry. Cílem ooo článku je upozorni na někerá specifika sysému, kerá nasávají v konvergující ekonomice a provés kvanifikaci příspěvkové míry a zv. náradovéo poměru. 1 Pro naši analýzu budou mí důležios následující kvaliaivní carakerisiky konvergující ekonomiky. Jednak průměrné empo růsu je v konvergující ekonomice vyšší než v ekonomice, ke keré se konvergující ekonomika přibližuje. o způsobuje, že příspěvková míra do sysému musí bý v ěco ekonomikác odlišná, má-li bý poměr mezi důcodem a mzdou před odcodem do důcodu (zv. replacemen raio, dále éž RR) v obou ekonomikác sejný. ruým rysem konvergující ekonomiky je, že empo reálnéo růsu posupně klesá s ím, jak se snižuje mezera mezi konvergující ekonomikou a jejím sálým savem. ao skuečnos má na objem naspořenýc prosředků ve fondovém sysému samosaný vliv. Poslední kvaliaivní carakerisikou konvergující ekonomiky, kerou zařadíme do našic úva, bude o, že ekonomika zažívá nejen konvergenci reálnou, ale i nominální. Konvergence v produkiviác je zdrojem konvergence nižší srovnaelné cenové ladiny (CPL) v konvergující ekonomice k nové CPL ve sálém savu. ůležios konvergence CPL pro fondový sysém vyvsává nejvíce v souvislosi s předpokladem, že země je součásí měnové unie, k jejíž průměrné cenové ladině eprve konverguje. Pokud nominální míra výnosu je v konvergující ekonomice sodná s mírou převládající ve zbyku měnové unie, znamená posupné přibližování CPL, že reálná míra výnosu je v konvergující ekonomice nuně nižší než ve zbylé čási měnové unie. empo přibližování cenové ladiny je navíc ím vyšší, čím vyšší je empo přibližování produkiviy. osáváme ak oledně reálné míry výnosu vlasně opačný závěr než v případě emp reálnéo růsu: reálná výnosová míra v konvergující ekonomice je v průměru nižší než ve sálém savu a zároveň plaí, že se posupně zvyšuje s ím jak se vyčerpává reálná (a edy i nominální) konvergence. Je zřejmé, že odlišná průměrná reálná míra výnosu i její nerovnoměrné rozložení v čase má vliv na výši naspořenýc prosředků. Ačkoliv předpoklad, že zkoumaná konvergující ekonomika je malou ekonomikou inegrovanou v měnové unii, přináší uvedené komplikace oledně měnící se reálné míry výnosu, zároveň aké implikuje v určiém oledu zjednodušení modelovýc úva. V případě malé oevřené ekonomiky, kerá je součásí měnové unie, oiž nejspíše neplaí silná vazba domácíc invesic na domácí úspory (kerou dokumenují např. eldsein Horioka, 198). 2 Exisence éo vazby vede k omu, že nasavení financování penzijnío sysému skrze svůj Vysoká škola ekonomická Praa, akula národoospodářská ao práce vznikla za podpory Granové agenury ČR (projek GA 42/2/129). 1 Ježek (23) provedl kvaniaivní odady zv. náradovéo poměru (replacemen raio, viz dále) pro českou ekonomiku za předpokladu jejío konsannío růsu. V éo sai budou kvaniaivní odady modifikovány o nominální a reálnou konvergenci. 2 Osaně ani vazba mezi způsobem financování a úsporami není úplně jednoznačná, jak ukazuje např. Kolikoff (1995) a Hemming (1998). 1

2 vliv na domácí úspory a poažmo invesice ovlivňuje i empo reálnéo růsu (a v našem případě by o ovlivnilo i empo nominální konvergence). omácí invesice se však v malé oevřené ekonomice, kerá je součásí měnové unie, vyvíjejí nezávisle na domácíc úsporác (viz Scimmelpfennig, 2). Změna financování penzijnío sysému však může mí dopady na růs skrze svůj dopad na r práce. 3 Srukura příspěvku je následující. ejprve srovnáme jaké příspěvkové míry do sysému jsou zapořebí v ekonomikác s různými empy růsu, aby vyplácený důcod dosaoval sejnéo podílu na posledním pracovním důcodu. V další čási se budeme věnova vlivu posupně klesajícío empa reálnéo růsu pomocí srovnání s ekonomikou, kerá má sejné průměrné empo růsu, ale empa jsou v jednolivýc obdobíc sále sejná. ále zvážíme vliv oo, že individuální reálné mzdy rosou v průměru rycleji než mzdy národní. V páém oddíle zvážíme velikos míry výnosu a v šesé čási zavedeme model reálné apreciace, kerý pořebujeme pro odad reálnýc výnosovýc měr. V následující čási provedeme simulace RR poměrů a příspěvkovýc měr ve fondovém sysému. Poslední čás sať uzavírá. 2. Srovnání fondovéo sysému v ekonomikác s různým empem růsu Jak jsme výše uvedli, konvergující ekonomika má vyšší průměrné empo růsu než ekonomika ve sálém savu. V omo oddíle se budeme věnova právě vlivu odlišnýc emp růsu na sysém. Abycom odsínili vliv oo, že v konvergující ekonomice jsou navíc empa nerovnoměrně rozložena v čase, budeme zde nejprve srovnáva ekonomiky, keré rosou obě konsanními (ale navzájem různými) empy růsu. Obě ekonomiky se v osaníc carakerisikác jako je reálná míra výnosu, délka pracovní kariéry a očekávaný věk dožií při násupu do důcodu sodují. Při srovnání ekonomik můžeme brá v poaz různé ukazaele. Můžeme například srovnáva poměr mezi objemem naspořenýc prosředků v okamžiku odcodu do důcodu a posledním rubým pracovním důcodem. Určiou výodou ooo poměru, kerý označíme Z, je jeo nezávislos na způsobu, jakým jsou indexovány vyplácené důcody, nezávislos na očekávané době dožií při odcodu do důcodu apod. alším ukazaelem je podíl vyplácenéo důcodu a poslednío pracovnío důcodu indexovanéo navíc podle růsu průměrnýc mezd v následujícíc obdobíc. 4 eno poměr (replacemen raio) budeme znači ρ a budeme edy předpokláda, že reálná důcodová plaba b se v každém období zvyšuje empem růsu, jakým rose průměrná reálná mzda. Při označení průměrné individuální reálné mzdy v okamžiku odcodu do důcodu jako w R a empa reálnéo růsu průměrné mzdy jako g ak g ( R můžeme psá, že b ) = ρwr e, kde R je okamžik odcodu jednolivce do důcodu. alší možný ukazael, kerý carakerizuje sysém, je příspěvková míra τ, kerá je nuná k omu, aby bylo dosaženo buď konkréní odnoy Z nebo aby bylo dosaženo nějaké dopředu specifikované úrovně ρ. Srovnáme nyní 2 ekonomiky rosoucí odlišnými empy g a g, kde g < g, právě z lediska příspěvkové míry nuné k omu, aby v obou ekonomikác bylo dosaženo sejnéo poměru ρ. Jesliže má bý dosaženo sejnéo ρ, musí v rycleji rosoucí ekonomice předsavova úspory 3 Vliv změny financování na r práce je inkorporován např. v modelu Scneidera (1998). Kolikoff (1995) zdůrazňuje, že ke zvýšení nabídky práce po zavedení fondovéo sysému dojde aké v závislosi na om, jak je vnímáno spojení mezi příspěvky a výnosy do PAYG sysému. Sinn (2) považuje změny v disorzíc na ru práce za kvaniaivně nevýznamné. 4 adále budeme předpokláda, že důcodové plaby jsou indexovány ke mzdám. V někerýc zemíc (např. Iálie, Lucembursko, Španělsko a Velká Briánie) jsou však indexovány pouze k cenám (Luz, 22). 2

3 v okamžiku odcodu do důcodu věší násobek poslednío pracovnío důcodu než v ekonomice s pomalejším empem, j. musí bý Z > Z. V rycleji rosoucí ekonomice bude díky indexaci reálnýc důcodů na vývoj reálnýc mezd oiž současná reálná odnoa všec budoucíc důcodovýc plaeb relaivně k poslednímu pracovnímu důcodu vyšší jednoduše proo, že reálné důcody jsou relaivně vyšší ve vzau k poslednímu uskuečněnému (j. neindexovanému) individuálnímu pracovnímu důcodu. Parné je o z grafu 1, kde ploca pod křivkami důcodovýc plaeb b resp. b v oblasi R až E odpovídá celkové odnoě vyplacenýc důcodovýc plaeb (nejsou však diskonovány k jednomu okamžiku). GRA 1 Srovnání ekonomik s různým empem reálnéo růsu Jesliže je nuné, aby v rycleji rosoucí ekonomice byla odnoa úspor (relaivně k poslednímu pracovnímu důcodu) vyšší, je nuné, aby i příspěvková míra do sysému v éo ekonomice byla vyšší, je edy nuné aby τ > τ. eno závěr je ješě výrazně posílen ím, že v rycleji rosoucí ekonomice je celkový objem mezd pracovníka běem jeo pracovní kariéry relaivně k poslednímu pracovnímu důcodu podsaně menší. o je opě vidě na grafu 1, kde nediskonovanému reálnému objemu mezd odpovídají plocy pod křivkami resp. w v oblasi až R. avíc ím, že příspěvky do v rycle rosoucí ekonomice jsou relaivně nízké především na počáku kariéry ve srovnání s pomalou ekonomikou, je pracovník připraven o značnou čás úrokovýc příjmů (za obvykléo předpokladu, že reálná výnosová míra je kladná). Rozdíl mezi příspěvkovými mírami τ a τ nunými pro dosažení danéo ρ v obou ekonomikác je nejlépe parný na kvaniaivním příkladu. ejprve vyjádříme obecně velikos příspěvkové míry. Objem důcodovýc úspor pracovníka v okamžiku odcodu do důcodu je dán jako souče příspěvků v jednolivýc obdobíc ovšem zvýšenýc o kapiálový výnos za příslušný poče le, keré uplynuly mezi rokem příspěvku a odcodem do důcodu. Pracovníkovy důcodové úspory se rovnají souču důcodovýc plaeb běem očekávané doby dožií pracovníka diskonovanýc k okamžiku odcodu do důcodu. Vzledem k omu, g ( že je podle předpokladu w R) g R b = ρ R e a zároveň je wr = w e, kde w je úroveň mezd na počáku kariéry pracovníka, plaí, že R E g ( R ) r g R g ( R) ( R ) r e e d = ρw e e e R τ w d (1) Po úpravác a za předpokladu, že ( g r ) E ( g r ) g r, dosáváme pro τ R e e τ = ρ ( g r ) R (2) e 1 =, plaí pro příspěvkovou míru ( ) Ve speciálním případě, kdy je g r τ = ρ E R 1. Pro kvaniaivní příklad uvažujeme následující odnoy paramerů: poměr RR na úrovni 5 %, délka pracovní kariéry R 42 le, očekávaná doba dožií při dosažení důcodovéo věku w 3

4 E R 19 le a míru reálnéo výnosu budeme uvažova konsanní po celou dobu spoření, ale zvážíme 3 scénáře roční míru reálnéo výnosu 3 %, 5 % a 7 %. 5 GRA 2 Závislos příspěvkové míry τ na reálném růsu mezd Jak je parné z grafu 2, kerý zacycuje velikos příspěvkové míry τ za ěco předpokladů jakožo funkci reálnéo růsu mezd g, mezi ěmio scénáři jsou z lediska velikosi τ podsané rozdíly. Především je ale zřejmé, že čím rycleji ekonomika rose, ím vyšší musí bý, ceeris paribus, příspěvková míra do sysému, aby bylo dosaženo danéo RR. Při simulacíc sysému edy z ooo lediska nejsou konzervaivní y variany, keré počíají s nízkým empem růsu reálnýc mezd (resp. produkiviy), ale naopak y variany, keré počíají s jejic vysokým růsem, proože en klade na sysém věší nároky. Hisorie ukazuje, že v někerýc ekonomikác skuečně může nasa dlouodobý ryclý růs reálnýc mezd jako např. v ěmecku a Japonsku v leec , kde průměrný růs dosaoval 4,8 resp. 5 % při reálné úrokové míře z deseileýc vládníc obligací na úrovni 3,8 % (podrobněji viz ompson, 1997). 6 aková empa nejsou ve čyřiceileém orizonu realisická pro ČR ani neorožují jiné sředoevropské ranziivní ekonomiky. Přibližným kvaniaivním odadům pro ČR se budeme podrobněji věnova později, ale celkově lze očekáva ve čyřiceileém orizonu průměrné roční empo pod úrovní 3,5%. 3. Srovnání ekonomiky s konsanním růsem s ekonomikou s posupně klesajícím růsem Zde srovnáme ekonomiky, keré rosou v průběu celé pracovní kariéry pracovníka sice sejným průměrným empem, ale zaímco v jedné z nic je empo růsu konsanní, v drué nepřeržiě klesá. Jednoducou úvaou zjisíme, že v ekonomice s posupně klesající mírou reálnéo růsu sačí na dosažení sejnéo RR nižší příspěvková míra. íky předpokladu sejnéo průměrnéo empa růsu budou obě ekonomiky na konci uvažovanéo časovéo orizonu na sejné úrovni. Proože však empo růsu ve drué ekonomice monoónně klesá, znamená o, že úroveň reálnýc mezd musí bý v éo ekonomice po celé uvažované období nad úrovní v ekonomice s konsanním empem růsu (s výjimkou bodů a R). Objem reálnýc mezd běem pracovníkovy kariéry je proo v ekonomice s klesajícím empem růsu vyšší, akže příspěvková míra v ní může bý naopak nižší. Příomnos kladné výnosové míry eno závěr ješě posiluje. avíc díky omu, že podle předpokladu empo růsu klesá, ak naopak reálné důcody budou v ekonomice s klesajícím empem růsu mezd nižší než v ekonomice s konsanním empem, akže i z ooo důvodu sačí ke sejnému RR nižší příspěvková míra. Posledně zmíněný argumen však neplaí, pokud by důcody byly pouze cenově indexovány. Skuečnos, že empo růsu mezd je posupně klesající, což je právě pro konvergující ekonomiku carakerisické, ak ovoří spíše ve prospěc sysému. Při daném 5 Absraujeme zde od dodaečnýc nákladů spojenýc s sysémem jako jsou náklady na správu porfolia penzijnío fondu, náklady na vybírání příspěvků apod. oba dožií a délka pracovní kariéry byla zvolena na sejné úrovni, jako konzervaivní scénář pro pracovníky (muže) v Ježek (23). Bezděk (2) používá očekávaný věk dožií při dosažení důcodovéo věku ve výši 18 le pro muže a 21 le pro ženy. 6 Reálná míra výnosu se samozřejmě nesoduje s průměrnou mírou výnosu z dlouodobýc sáníc bondů, výnos penzijnío fondu závisí na srukuře porfolia, keré bude jisě obsaova i soukromé dluové a majekové cenné papíry. 4

5 průměrném empu růsu mezd běem celé jedné pracovní kariéry je proo konzervaivnější akový odad, kerý předpokládá, že empa růsu budou spíše vyrovnaná. 7 Cílem je však nejen posoudi dopad reálné konvergence na příspěvkovou míru nunou k dosažení danéo RR (resp. na objem naspořenýc fondů) pracovníka, kerý právě začíná pracovní kariéru, ale i pracovníků, keří se v okamžiku zavedení sysému již několik le pracují. io pracovníci mají okamžik odcodu do důcodu bližší současnosi a růs průměrnýc mezd běem jejic zbývající pracovní kariéry je vyšší než růs průměrnýc mezd běem kariéry pracovníka, kerý ji právě započal. o je důsledek oo, že empa růsu mezd posupně klesají. Vyšší průměrné empo však, jak bylo ukázáno v předcozí čási, zvyšuje příspěvkovou míru nunou pro dané RR. eno efek má za následek, že exisuje určiý věk pracovníka, ve kerém je vliv nevyrovnanosi emp růsu (kerý příspěvkovou míru snižuje) více než eliminován ím, že průměrná míra růsu mezd je pro yo pracovníky vyšší. Zjednodušeně lze edy říci, že posupně klesající empa růsu průměrnýc mezd při sejném průměrném empu běem celé pracovní kariéry vedou pro relaivně mladé pracovníky k nižším nuným příspěvkovým mírám ve srovnání s ekonomikou s vyrovnanými empy, ale pro pracovníky ve vyšším věku je o naopak. 4. Vývoj průměrnýc a individuálníc mezd Zde se blíže zasavíme u vývoje mezd v konvergující ekonomice. Obvyklý je předpoklad, že průměrná reálná mzda se vyvíjí sejným empem jako průměrná produkivia práce. Vlasně ak implicině předpokládáme, že mezní produk práce rose sejným empem jako průměrný produk na pracovníka a problém růsu reálnýc mezd ak převádíme na problém konvergence produkiviy. Označíme poměr produkiviy konvergující ekonomiky a produkiviy ve sálém savu odpovídajícím éo ekonomice jako. empo růsu produkiviy v konvergující ekonomice opřeme o aproximaci vyplývající z neoklasické růsové eorie, podle keré se mezera mezi produkiviou ve sálém savu a produkiviou v konvergující ekonomice snižuje sále sejným empem. Mezeru v produkiviě v čase označíme ( 1 ), mezeru ve výcozím období 1 ) a empo poklesu mezery budeme znači λ. Je edy ( ( ) = ( 1 ) e λ 1 (3) Lze odvodi (viz např. Barro - Sala-i-Marin, 1995), že pro realisické odnoy emp ecnologickéo pokroku, empa růsu populace a odpisové míry by se odnoa parameru λ měla poybova zruba na úrovni 5 %, čemuž odpovídá poločas konvergence zruba 14 le. 8 Prakicky pozorovaná konvergence je však obvykle podsaně pomalejší a skuečné poločasy konvergence se poybují kolem 25 i více le (viz např. Barro, 1991) a empo snižování mezery se poybuje kolem 2,5 %. Odadněme průměrné empo růsu produkiviy v ČR za předpokladu, že by se mezera v produkiviě snižovala o 2,5 % ročně. Pokud vezmeme za výcozí poměr produkiviy ČR k produkiviě v jejím sálém savu zruba 55 % a předpokládaná délka pracovní kariéry bude 42 le, sníží se mezera produkiviy běem éo doby z 45 procenníc bodů na o 7 eno závěr však může bý poněkud relaivizován po zarnuí vlivu reálné apreciace. 8 K carakerisice ryclosi konvergence se kromě parameru λ, používá míso celkové délky konvergence (kerá je vždy nekonečená) zv. poločasu konvergence, j. doby, za kerou se mezera mezi produkiviami sníží právě na polovinu. 9 Hodnoa 55 % odpovídá poměru české produkiviy k produkiviě německé a rakouské v roce Viz Spěváček (23), s

6 znamená, že díky konvergenci se produkivia bude zvyšova v průměru o 1 % ročně. Připočeme-li ješě isorické empo růsu produkiviy ve sálém savu na úrovni 1,7 %, dosáváme odad průměrnéo empa růsu produkiviy v ČR běem 42 le ve výši 2,7 %. o je zruba sejné empo, jaké použili pro simulace Bězděk e al. (23), Ježek (23) používá průměrné empo 3 %. Exisují však důvody, proč by empo průměrné mzdy molo bý po relaivně dlouou dobu odlišné od empa růsu produkiviy (příkladem může bý skuečný vývoj reálnýc mezd v ČR v leec : průměrná reálná mzda rosla empem 4,2 %, zaímco produkivia práce pouze průměrně 2,7 % ročně). Jedním z ěco důvodů je dlouodobá posupná změna podílu mezd na produku. Pokud mezní produkivia práce rose rycleji než průměrná, docází k posupnému zvyšování podílu práce na přidané odnoě. Může o bý aké způsobeno změnami na nedokonale konkurenčníc rzíc práce i saků. Podíl nákladů práce na přidané odnoě v ČR činil v roce 2 zruba 5 %, zaímco v ěmecku 6 % (viz OEC 23). Jesliže se bude reálná konvergence vzaova i na eno ukazael, znamená o, že průměrná reálná mzda porose rycleji než produkivia práce. 1 Průměrný převis empa růsu reálné mzdy nad empem produkiviy však bude zřejmě do,5 procennío bodu ročně (jinak by se podíl práce zvýšil běem 1 pracovní kariéry nad zmíněnýc 6 %). alším možným důvodem, proč reálné mzdy moou dlouodobě růs rycleji než produkivia práce, je poziivní vývoj směnnýc relací. Jesliže dlouodobě docází k ryclejšímu růsu cen exporů než cen imporů předsavuje o pro ekonomiku dodaečné zdroje, keré jsou zčási nasměrovány do růsu reálnýc mezd. Předvída směr vývoje směnnýc relací je v dlouodobém orizonu nemožné a ím spíše i jejic kvaniaivní změnu. Celkově se domnívám, že odnoa 3,5 % pro průměrné empo růsu průměrné mzdy v orizonu 42 le je spíše orní ranicí, kerá bere v úvau jak růs podílu práce na přidané odnoě, ak i určié zlepšování směnnýc relací. Pro objem naspořenýc prosředků ve fondovém sysému však není relevanní ani ak vývoj průměrné reálné mzdy, jako spíše vývoj individuální mzdy jednolivéo pracovníka. Proo, podobně jako Ježek (23), do modelu vělíme předpoklad o závislosi individuální reálné mzdy na době zaměsnanosi. Pracovník začíná pracovní kariéru s nízkou úrovní reálné mzdy relaivně k národnímu průměru. Poměr individuální mzdy k národní se posupně zvyšuje, proože jeo mzda odráží akumulaci lidskéo kapiálu pracovníka či jiné fakory způsobující zvyšování mezd na základě senioriy. Zavedeme funkci η ( ), kerá vyjadřuje poměr mezi individuální mzdou, kerou pracovník dosává po leec v pracovním procesu, a národní průměrnou mzdou. Použijeme obvyklý předpoklad, že průbě funkce η () je nezávislý na všeobecné úrovni mezd (např. Kolikoff, 1995). Realisickým požadavkem na uo funkci je, aby její funkční odnoa pro = byla menší než 1 a zároveň, aby její odnoa v závěru pracovní kariéry byla věší než na jejím počáku. ení však zřejmé, zdali ao funkce má bý rosoucí v celém svém definičním oboru, zdali je konkávní či v někerýc úsecíc konvexní ad. Pokud je skuečně reálná mzda nasupujícíc pracovníků menší než mzda pracovníků v koorě ěsně před násupem do důcodu, je průměrné empo růsu individuální reálné mzdy běem celé pracovní kariéry vyšší než je průměrné empo růsu průměrné mzdy běem sejnéo období. Průměrné empo individuální mzdy zarnuje nejen poyb průměrné národní mzdy, ale i poyb mzdy pracovníka vůči národnímu průměru. Průměrné empo růsu mzdy dané koory běem celé pracovní kariéry dloué R období ak je 1 R [ ln η ( R) ln η( ) + g]. Ryclejší růs individuální mzdy si vyžaduje vyšší příspěvkovou míru do sysému, akže 1 Laursen (2) počíá akéž s posupným dorovnáním podílu práce na celkové přidané odnoě v ČR na úroveň běžnou v EU. 6

7 velký rozdíl mezi mzdou koory ěsně před odcodem do důcodu a mzdou nasupujícíc pracovníků mluví spíše v neprospěc fondovéo sysému. Samozřejmě, že objem naspořenýc prosředků závisí na rozložení emp růsu v jednolivýc leec a nikoliv pouze na průměrném empu růsu běem celé pracovní kariéry, akže edy závisí na celém průběu funkce η (). Všimněme si, že nejenže průměrné empo růsu individuální mzdy běem kariéry je odlišné od průměrnéo růsu průměrné národní mzdy, ale aké že vážený průměr individuálníc emp růsu může bý odlišný od empa růsu národní průměrné mzdy v daném roce. Obvykle bude plai, že vážený průměr emp růsu individuálníc mezd bude vyšší než empo růsu národní mzdy. okonce i kdyby se reálná mzda všec pracovníků zvýšila v daném roce o sejné proceno, porose národní průměrná mzda odlišným empem. o je nejlépe parné z následující zjednodušené úvay. Předpokládejme, že mzdy všec pracovníků rosou sejným empem, výjimkou jsou však koora pracovníků, keří právě započali kariéru a koora, kerá v předcozím období byla ěsně před odcodem do důcodu. V případě ěco koor oiž nemá smyslu ovoři o empu růsu mzdy. Předpokládejme pro jednoducos navíc, že yo dvě koory jsou počeně sodné, akže nasupující koora z lediska poču přesně naradí kooru, kerá právě nasupuje do důcodu. Koory se však liší v úrovni mezd. Pokud je skuečně η ( ) < η ( R), srážejí pracovníci z nasupující koory národní průměrnou mzdu, proože nedosaečně naradí úbyek z celkovéo objemu mezd způsobený odcodem poslední koory do důcodu. Pokud by například mzdy nasupující koory byly na úrovni 8 % národnío průměru a mzdy poslední koory na úrovni 12 % národnío průměru a pokud by uvažovanýc 42 koor bylo počeně sodnýc, způsoboval by eno rozdíl, že empo růsu průměrné mzdy by bylo o 1 procenní bod nižší než vážený průměr emp růsu individuálníc mezd. Vza mezi empem růsu průměrné mzdy a váženým průměrem emp růsu individuálníc mezd je dále komplikován ím, že koory jsou ve skuečnosi počeně rozdílné. Jesliže však nejsou počení rozdíly ve velikosi koor příliš velké, lze říci, že vážený průměr emp růsu individuálníc mezd je nejspíše vyšší než empo průměrné mzdy. yní se však vráíme k průběu funkce η ( ), proože en je pro objem naspořenýc prosředků relevanní. Z výpočenío lediska nejjednodušším případem by bylo uvažova θ funkci η () v exponenciální formě η ( ) = e η ( ). Předpokláda, že každý rok zaměsnání zvyšuje mzdu relaivně k průměru vždy o sejné proceno však není realisické. Jesliže růs individuálníc mezd je důsledkem akumulace lidskéo kapiálu, poom je realisičější předpokláda, že η () bude mí spíše konkávní var. I kdyby pracovník za každý rok práce získal sejný dodaečný absoluní přírůsek lidskéo kapiálu, znamenalo by o, že empo růsu jeo lidskéo kapiálu se posupně snižuje. Pokud mezní výnosy z lidskéo kapiálu jsou konsanní nebo klesající vede o k omu, že η ( ) bude konkávní. Komplikovanější je však oázka, zdali bude η ( ) rosoucí v celém svém oboru. Ježek (23) využívá funkce, kerá předvídá pokles podílu individuální mzdy relaivně k národní mzdě pro vysoký pracovní věk. o se na základě empirickýc da (viz Ježek, 23) jeví jako přijaelné a pro další simulace použijeme funkci s paramery σ 1, σ 2, σ 3 a η ( ) v podobě 11 η 1 σ = + (4) 2 σ 3 () η ( ) 1 e σ 11 Ježek (23) používá funkci s, kerá vyjadřuje procenuální přírůsek individuální mzdy z důvodu zvýšení. Snadno se lze přesvědči, že při námi zvolené funkci () η ( ) je skuečně s( ) η( ) η( ) použijeme aké sodné odnoy paramerů: σ = 1 3, σ 3 1 =, σ 1 =, 55 = &. Pro simulaci 7

8 Musíme však upozorni, že předpoklad sabiliy funkce ( ) η je velmi silný. Podíl individuální a průměrné mzdy oiž obecně není nezávislý na demografické srukuře pracovníků. Pokud se například zvýší podíl relaivně mladýc pracovníků s dosud malým lidským kapiálem, slačuje o celkovou průměrnou mzdu a funkce η ( ) se zřejmě posune směrem naoru a naopak při sárnuí populace. Pro přesnější analýzu by proo bylo řeba ješě specifikova závislos η () na demografickýc změnác. i, keré jsou carakerisické pro různé profese nebo odvěví. Pravděpodobně plaí, že v profesíc s relaivně nízkými η v akovýc odvěvíc bude Při deailnější analýze by bylo možné pracova s různými η ( ) mzdami je využíváno méně lidskéo kapiálu a průbě ( ) zřejmě plošší než v profesíc, kde je dosaováno vysokýc příjmů. eno aspek paradoxně mluví ve prospěc sysému pro pracovníky s nízkými příjmy, proože individuální mzda v akovém odvěví rose pomaleji. i 5. Míra výnosu Výše penzijníc úspor je vysoce cilivá na reálnou míru výnosu, kerá je v průběu spoření dosaována a právě míry výnosu se bude ýka řeí kvaliaivní rys konvergující ekonomiky, kerý zde zvážíme. Reálný výnos by v konvergující ekonomice měl bý při planosi radiční růsové eorie vyšší než v ekonomice ve sálém savu. Kvaniaivní rozsa rozdílů v mírác výnosů však empiricky nemá akový rozsa, jaký radiční eorie indikují. o může bý způsobeno řadou důvodů. Jedním z nic je například odlišnos produkční funkce v konvergující ekonomice, kerá implikuje nižší mezní výnos z kapiálu. V akovém případě by však bylo obížné odvodi samoná empa konvergence a dokonce by ani k žádné konvergenci produkiviy docáze nemuselo. Přijaelnějším vysvělením je, že míra výnosu z fyzickéo kapiálu závisí negaivně na množsví kapiálu lidskéo. Pokud je v konvergující ekonomice zásoba lidskéo kapiálu nízká relaivně k ekonomice ve sálém savu, vysvělí se ím, proč reálný výnos z fyzickéo kapiálu není ak vysoký, jak předpovídají radiční růsové eorie. Z ooo lediska by ak reálná výnosová míra z fyzickéo kapiálu v konvergující ekonomice nemusela bý odlišná od výnosové míry v ekonomice ve sálém savu a pro simulace může bý adekvání pracova s mírami výnosu obvyklými ve vyspělýc ekonomikác. Míry výnosu, se kerými pracují různí auoři se však od sebe časo podsaně liší. Kolikoff (1995) pracuje s mírou výnosu 9,1 % ročně, což odpovídá meznímu produku kapiálu před zdaněním a je o i v souladu s reálným výnosem americkýc akcií (viz Geanakoplos e al., 1998). Sinn (2) a Geanakoplos e al. (1998) však zdůrazňují, že zejména pro srovnání a PAYG sysémů by se mělo využíva reálné míry výnosů z dlouodobýc vládníc obligací (aby se zolednilo riziko spojené s invesováním do majekovýc cennýc papírů). 12 o by ale znamenalo používa reálnou míru výnosu kolem 2-3 % ročně. ízkou odnou výnosu používá Laursen (2), kerý klade při simulaci rovníko mezi mírou výnosu a empem růsu produkiviy, proože o odpovídá zv. zlaému pravidlu růsu při nulovém růsu populace. Empiricky byly navíc skuečně pozorovány dlouodobě nízké míry výnosu (1,5 %) ve Švýcarsku běem 7. a 8. le (viz Bezděk, 2). Míra výnosu nejčasěji využívaná pro 12 Hemming (1998) ukazuje, že rizikovos výnosů může mí na velikos důcodovýc úspor značný vliv. Podle jeo simulací např. 1% příspěvková míra invesovaná do indexu ow Jones běem 4 le by vedla k poměru úspory/poslední důcod v rozmezí od 4 do 1. ompson (1997) zkusmo časově obráil skuečný průbě flukuací v empec růsu mezd a v reálnýc výnosec pro 4 průmyslové země od 5. do 9. le. Původní RR, keré bylo sanoveno na 5%, se v důsledku oo změnilo na 37,5% až 75%, což ukazuje, že výsledek je závislý nejen na variabiliě, ale aké na jejím konkréním časovém průběu. 8

9 simulace (a edy míra, kerou zde budeme považova za obvyklou) se však poybuje v rozmezí 4-6% ročně. S výnosem v omo rozmezí pracují v základníc scénáříc Bezděk (2), Kreidl (1998), Ježek (23), eldsein (1997), jako realisický o zmiňují např. Hemming (1998), Börsc-Supan Reil-Held (1997). 13 Jak bylo naznačeno v úvodu, v konvergující ekonomice, kerá je součásí měnové unie, souvisí s mírou výnosu i problemaika reálné apreciace. Míra reálnéo výnosu v konvergující ekonomice z dluovýc cennýc papírů bude snížena právě o míru apreciace, proože lze očekáva, že nominální úročení bude v celé měnové unii sejné. Podobně i reálný výnos z majekovýc cennýc papírů bude snížen o míru reálné apreciace v případě, že se jedná o zaraniční akcie (j. akcie firem z ekonomik ve sálém savu). Méně osrý je závěr pro výnos z domácíc akcií (případně akcií v zaraničníc konvergujícíc ekonomikác). íky omu, že v rámci měnové unie neexisuje kurzové riziko, byl by v konvergující ekonomice myslielný dlouodobě vyšší nominální výnos z akcií než ve zbyku unie pouze jako důsledek vyšší (vnímané) volailiy domácío akciovéo ru (jinak by exisovala možnos arbiráže). I když uo možnos lze připusi, je pro konzervaivní odad vodné počía spíše s ím, že míra nominálnío výnosu z domácíc akcií bude dlouodobě sodná s nominálním výnosem ve zbyku unie. V průběu simulace proo budeme uvažova, že reálná míra výnosu v jednolivýc leec bude odpovída reálné míře výnosu obvyklé v ekonomice ve sálém savu avšak navíc snížené o empo reálné apreciace. Pro účely simulace penzijníc úspor proo ješě rozvineme sručný model reálné apreciace. 6. Model apreciace Výcozím bodem pro modelování apreciace bude Balassův-Samuelsonův efek (BS model). BS model použijeme v akové podobě, kerá umožní nejen rozdílné produkiviy v oblasi neobcodovaelnýc saků, ale kerá aké připusí rozdílné ceny obcodovaelnýc saků. Obvyklý předpoklad sice je, že ceny saků obcodovaelnýc jsou vyrovnány nebo se alespoň drží v určiém sálém poměru (díky příomnosi ransakčníc nákladů), nicméně empirická pozorování o do určié míry zpocybňují. Apreciace zv. vnějšío reálnéo kurzu, j. poměru P P, kde P resp. P značí domácí resp. zaraniční cenovou ladinu obcodovaelnýc saků (po zolednění nominálnío kurzu), zejména v ČR nebyla zanedbaelná. Měřeno podle defláorů přidané odnoy oiž podle národníc účů dosála apreciace vnějšío kurzu v ČR při srovnání s ěmeckem v leec průměrné odnoy 4,4 % ročně. 14 I když akové empo apreciace vniřnío kurzu není zjevně udržielné je vodné do modelu explicině zabudova posupné sbližování P a P. V modelu zavedeme proo ideniu P = ω P, kde budeme předpokláda, že ω < 1 a pouze posupně konverguje k jedné (časový index u cenovýc ladin pro přelednos vynecáme). Analogicky k cenám obcodovaelnýc saků označíme ceny neobcodovaelnýc saků v domácí resp. zaraniční ekonomice jako resp.. P P 13 Börsc-Supan Reil-Held (1997) a Bulíř (1998) aké zmiňují, že v souvislosi s demografickými změnami může docáze k posupnému snižování reálné míry výnosu. 14 Vlasní kalkulace na základě OEC (23) 9

10 Vzájemný vza P a P v rámci logiky BS modelu odvodíme následující úvaou. 15 Kdyby byly produkiviy v neobcodovaelném sekoru sejné doma i v zaraničí a kdyby ceny obcodovaelnýc saků byly vyrovnány (j. kdyby ω = 1), byla by právě olikrá nižší než P, kolikrá je nižší produkivia v domácím obcodovaelném sekoru než v zaraničím obcodovaelném sekoru. ím, že ceny obcodovaelnýc saků však vyrovnány nejsou ( ω < 1), nedosávají domácí pracovníci ve srovnání se zaraničními právě olikrá menší mzdu, kolikrá je nižší jejic produkivia v obcodovaelném sekoru, ale jejic mzda je ješě nižší. Jejic mzda je ω -násobek jejic relaivní produkiviy v obcodovaelném sekoru. ižší mzdy způsobují, že P je ješě nižší než relaivní produkivia v obcodovaelném sekoru. Proisměrně k omu však působí nižší domácí produkivia v neobcodovaelném sekoru, akže na výrobu jedné jednoky neobcodovaelné produkce je zapořebí více pracovníků, což P naopak zvyšuje. Označíme poměr domácí produkiviy v obcodovaelném sekoru k zaraniční produkiviě v obcodovaelném sekoru v okamžiku, j. relaivní produkiviu v obcodovaelném sekoru, jako a analogicky relaivní produkiviu v neobcodovaelném sekoru jako γ. a základě předcozí úvay ak můžeme pro ceny neobcodovaelnýc saků doma a v zaraničí psá γ P P γ = ω P (5) γ yní můžeme přisoupi k vyjádření srovnaelné cenové ladiny v okamžiku. 16 Označíme produk na pracovníka v domácím neobcodovaelném sekoru Y a produk na pracovníka v domácím obcodovaelné sekoru Y. Pro srovnaelnou cenovou ladinu CPL plaí: CPL P Y + P Y = (6) P Y + P Y V případě ako definované srovnaelné cenové ladiny může bý váa neobcodovaelnýc saků na celkové produkci proměnlivá, my však budeme pro jednoducos předpokláda, že je konsanní na úrovni α. yní ale ješě je nuné specifikova, jesli zmíněná váa α je konsanní v domácíc nebo zaraničníc cenác a navíc zdali je míněna v cenác běžnýc nebo v cenác nějakéo zvolenéo bazickéo období. Implikovaná empa reálné apreciace na éo specifikaci oiž moou kvaniaivně podsaně závise. Za nejblíže k realiě považuji předpoklad, že podíl neobcodovaelnýc saků na celkové produkci je konsanní v běžnýc P Y cenác domácí ekonomiky, j. že α = v každém období, kde α je P Y + P Y 15 o jaké míry lze apreciaci pozorovanou v ranziivníc ekonomikác (a speciálně v ČR) skuečně vysvěli poledem BS modelu je předměem rozsáléo výzkumu. Halpern Wyplosz (21) argumenují, že BS efek je kvaniaivně významný, ale např. lek e al. (23), Eger (22) o však zpocybňují. 16 Budeme uvažova srovnaelnou cenovou ladinu za celý HP, alernaivně bycom se moli sousředi pouze na srovnaelnou cenovou ladinu pro spořební koš. Opě cenové ladiny jsou již po zolednění nominálnío kurzu. 1

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní texty Working Paper No. 6/2004 Ceny aktiv v České republice některé hádanky pro konvergující ekonomiku, empirická evidence a její interpretace Stanislav Šaroch a kol. INSTITUT PRO

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 00 ISSN 086 66 OBSAH Kapoly z posné eore IX Nežvoní pošění.5 Chapers from Insurance Theory IX Non-lfe Insurance doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomcká Maemacké

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta sociálních věd. Institut ekonomických studií DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta sociálních věd. Institut ekonomických studií DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií DIPLOMOVÁ PRÁCE únor 2002 Ladislav Wintr UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií KONVERGENCE

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

FISKÁLNÍ DLUH ČESKÉ REPUBLIKY: RŮST, UDRŽITELNOST A SPLATITELNOST

FISKÁLNÍ DLUH ČESKÉ REPUBLIKY: RŮST, UDRŽITELNOST A SPLATITELNOST Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Studijní obor: ekonomie FISKÁLNÍ DLUH ČESKÉ REPUBLIKY: RŮS, UDRŽIELNOS A SPLAIELNOS bakalářská práce Autor: Pavel Jaroš Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více