MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý OSTRV 2002

2 Sudie byla zpracována v rámci granového projeku GČR 402/00/65 Odborná recenze dne : prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. prof. RNDr. Jan Kodera, CSc. uoři jednolivých kapiol a jejich ové adresy: Jméno kapioly Doc. Ing. Jana Hančlová, CSc. 5,6,7 Doc. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc. 4 Doc. Ing. Jaromír Govald, CSc. 8 RNDr. Miroslav Liška, CSc. 9 RNDr. Milan Šimek, Ph.D. Ing. Josef Tvrdík, CSc. 4 Ing. Lubor Tvrdý Publikace neprošla jazykovou úpravou. Jana Hančlová, Lubor Tvrdý ISBN

3 Obsah Úvod...5 Teoreické přísupy k regionálním rhům práce...7. Definice pojmů Teoreické souvislosi fungování regionálních rhů práce Závěr Lieraura Daa pro modelování regionálních rhů práce Informační zdroje Základní deskripory pro analýzu časových řad Závěr Lieraura Příloha Klasifikace regionálních rhů práce Meody klasifikace regionů Klasifikace dle srukury zaměsnanosi pro období Saická klasifikace míry nezaměsnanosi a mezd Dynamická klasifikace míry nezaměsnanosi a mezd Klasifikační sysém vývoje míry nezaměsnanosi absoluní rozdíly Klasifikační sysém vývoje míry nezaměsnanosi relaivní rozdíly Závěr Lieraura nalýza a predikce časových řad NUTS Winersova meoda a její implemenace Jiné meody analýzy časových řad Experimenální výsledky a jejich zhodnocení Závěry Lieraura Vývoj vzahu mezi nezaměsnanosi a volnými pracovními mísy Teoreický přísup Beveridgeovy křivky v České republice a jejích regionech Klasifikace krajů dle umísění Beveridgeovy křivky Závěr Lieraura Příloha Dynamická analýza rovnovážného vývoje regionálních rhů práce a ČR Modifikace Beveridgeovy křivky Použié ekonomerické modely VR a VEC Zkoumání exisence rovnovážného vzahu na rhu práce v České republice Zkoumání dlouhodobého vzahu na rhu práce v krajích ČR Závěr Lieraura Přílohy Modelování nabídky práce a popávky po práci Vícerovnicové modely rhu práce Formulace modelu rhu práce Odhadování modelu rhu práce Výsledky modelování a predikce rhu práce pro ČR Výsledky odhadování a predikce modelu rhu práce v krajích Závěr Lieraura...4

4 8 Zkoumání inenziy a sabiliy vývoje mobiliy pracovních sil v české ekonomice Úvod Mobilia: eorie a empirické poznaky Mobilia pracovních sil v ČR Dílčí závěr Lieraura Příloha Regionální hrubý domácí produk a jeho prognóza Vymezení položek a meodika výpoču RHDP Prognóza vývoje rozdělení RHDP Produkivia v jednolivých krajích a její klasifikace Závěr Lieraura...43 Shrnuí a závěry...45

5 Úvod Předložená monografie se zaměřuje na vybrané problémy regionálních rhů práce, zejména na jejich deskripci, klasifikaci, zkoumání projevů srukurální změn v území a na analýzu regionálních dispari. Empirické sudie jsou provedeny zejména na úrovni krajů (NUTS3) a celé České republiky (NUTS) za období s případnou predikcí v roce Publikace vznikla na základě řešení výzkumného granového projeku GČR č. 402/00/65 Modelování regionálních rhů práce. Účelem éo publikace je seznámi širokou odbornou veřejnos s výsledky 3-leého zkoumání v éo oblasi. Monografie je členěna do 9 kapiol. První kapiola uvádí přehled eoreických přísupů k regionálním rhům práce a vymezuje nejen základní pojmy, ale i eoreické souvislosi fungování regionálních rhů práce. Druhá kapiola specifikuje a hodnoí deskripory pro analýzy časových řad a jejich informační zdroje. Následující kapiola se věnuje klasifikačním meodám vhodných pro analýzy regionů a navrhuje jejich dynamizaci. Tyo klasifikační meody jsou esovány na regionálních rzích práce pro úroveň NUTS4. Čvrá kapiola využívá analýzy časových řad regionálních rhů práce pro jejich krákodobou predikci. Zkoumáním vývoje Beveridgeovy křivky na úrovni krajů i České republiky se zabývá páá kapiola. Exisenci dlouhodobých vzahů na regionálních rzích práce prosřednicvím dynamických simulánních modelů zkoumá šesá kapiola. Sedmá kapiola se věnuje modelování regionálních rhů práce na základě sousavy simulánních rovnic nabídky práce a popávky po práci, keré jsou zkoumány z pohledu srukurálních změn. Nedílnou součásí analýzy regionálních rhů práce je sudium inenziy a sabiliy vývoje mobiliy pracovních sil v české ekonomice, což je émaem osmé kapioly. Deváá kapiola se zabývá vývojem rozdělení regionálního hrubého domácího produku prosřednicvím Markovových procesů a klasifikací regionů na základě produkiviy práce. Závěrečná kapiola shrnuje dílčí výsledky, uvádí je do vzájemných souvislosí a jsou v ní aké formulována odpovídající doporučení. uoři éo publikace si jsou vědomi, že sudie může obsahova i dílčí nedosaky a konroverzní pasáže, a proo uvíají jakékoliv připomínky a náměy. Z ěcho důvodů uvádíme auory jednolivých kapiol i jejich ové adresy. 5

6 6

7 Teoreické přísupy k regionálním rhům práce V éo kapiole si vymezíme základní pojmy zkoumané problemaiky a seznámíme se s někerými eoreickými přísupy k rhu práce na keré sudie navazuje.. Definice pojmů Za práci budeme považova, v souladu se současnou obecnou ekonomickou eorií, jakýkoliv druh fyzické nebo duševní cílevědomé činnosi člověka, jež produkuje předměy či služby. Práce je jedním z výrobních fakorů. Musíme ale zdůrazni, že práce má, na rozdíl od kapiálu a půdy (resp. přírodních zdrojů), svá výrazná specifika, kerá plynou ze skuečnosi, že jejím nosielem je lidská byos se svými právy a biologickými a psychickými charakerisikami (viz Jurečka a kol., 997, s. 48). Trh práce je prosor, v němž dochází k inerakci mezi zaměsnavaeli (resp. jejich popávkou po práci) a pracovníky (resp. jejich nabídkou práce). O fakorech působících na uo inerakci rozhoduje charaker ohoo rhu, především, zda-li se jedná o dokonale či nedokonale konkurenční rh, popř. jaká je příčina éo nedokonalé konkurence. Dokonale konkurenční rh spadá do oblasi čisě eoreické absrakce, jež ale bývá východiskem pro řadu modelů, keré jsou posupně modifikovány odsraněním někerých zjednodušujících předpokladů, a ak se přibližují reálnému rhu práce. bychom mohli mluvi o dokonale konkurenčním rhu práce, musí bý splněny následující předpoklady:. Exisence velkého poču subjeků, keré nemohou ovlivni cenu popř. množsví nabízené či popávané práce. 2. Homogennos na rhu práce, zn. dokonalá subsiuce jak pracovníků, ak zaměsnavaelů. 3. Dokonalá informovanos všech účasníků. Pokud jsou yo podmínky na rhu práce splněny, ak dochází k opimální alokaci pracovníků do firem za určié mzdy na základě eorie firmy vycházející z analýzy mezních nákladů. Uvolněním někerého z výše uvedených předpokladů se dosáváme k modelům nedokonalé konkurence. Pozornos bude věnována především 2. předpokladu. Je-li rh práce nehomogenní (zn. že zde exisují bariéry), dochází k jeho segmenaci, kerá může mí charaker geografický, profesní či závislosi na vzahu pracovníka k zaměsnavaeli. V důsledku éo segmenace mohou vznika na rhu práce disproporce, keré se projevují vysokou nezaměsnanosí a rigidiou mezd. Příčinou geografické segmenace rhu práce je omezená prosorová mobilia pracovní síly resp. její imobilia, kerá je výrazně vyšší než u kapiálu. Tao relaivní imobila je způsobena: - u dojížďky exisencí dopravních nákladů a zráou času při dopravě, - u migrace jednak exisencí nákladů na migraci (dopravní náklady, náklady na hledání a koupi byu ad.) a vysokého rizika způsobeného neznalosí prosředí, jednak překážkami povahy psychosociální (sociální vazby v původní oblasi). Je nuno doda, že v dnešní době geografická imobilia se snižuje v důsledku rozvoje auomobilové dopravy. Rovněž i její vliv na charaker rhu práce se snižuje rozvojem informačních a komunikačních echnologií. Jedná se však pouze jen o určié obory, v obecné rovině je a v nejbližší době sále bude rh práce geograficky segmenován. Důsledkem éo segmenace je omezení rhu práce na určiou oblas resp. region. Region je územně-prosorový úvar, ve kerém lze definova základní socioekonomický sysém a lze ho z prosoru pomocí jednoho či více znaků přesně vymezi. Region můžeme vymezi na základě funkčnosi, zn. že sloučíme území, kerá mají silné vzájemné prosorové vazby, nebo na základě homogeniy zn. že sloučíme homogenní území dle vybraných znaků. Přirozený region je charakerizován jak kulurně sociálními prvky (hisorickým vývojem lokálních společensví), ak i prvky geografickými (např. úrodnos země, nadmořská výška, klimaické podmínky). Pro yo regiony jsou charakerisické silné vniřní ekonomické, sociální a kulurní vazby. Dále je pro něj charakerisická exisence jednoho příp. více cener a spádových území. 7

8 Přirozený regionální rh práce je vymezen především mírou dojížďky do zaměsnání, ale obvykle se pro komplexnější vymezení přirozených regionů pracuje i s mírou dojížďky za službami, případně za rekreací, keré můžou následně ovlivňova i charaker mísního rhu práce. dminisraivní region je účelově vymezená oblas pro sysém řízení veřejné správy, kerá se ale časo liší od přirozených sociogeografických regionů. Regionálními rozdíly rozumíme vzdálenosi mezi regiony v absrakním merickém prosoru. Teno prosor může popisova buď jeden vybraný deskripor regionu nebo celá množina ěcho deskriporů, a o jak saicky, ak i dynamicky..2 Teoreické souvislosi fungování regionálních rhů práce.2. Makroekonomické souvislosi Významnou charakerisikou regionálních rhů práce je nezaměsnanos. Je o aké jeden z důležiých deskriporů, za pomocí kerého lze regionální rhy práce zkouma a popisova. Příčiny exisence nezaměsnanosi v ržních ekonomikách jsou jedním z nejdiskuovanějších éma ekonomické eorie. Věšina soudobých příčin nezaměsnanosi má výraznou mikroekonomickou povahu a za hlavní příčinu nezaměsnanosi se považuje nepružnos mezd. Na éo skuečnosi se shodují jak moderní neoklasické eorie, ak soudobé eorie keynesiánské. Rozdíly mezi ěmio školami spočívají spíše v om, co považují za příčinu nepružnosi mezd, jakou míru nepružnosi připoušějí a jak dlouhý časový horizon jí přisuzují. Jedním z klíčových diskuovaných pojmů je oázka dobrovolné a nedobrovolné nezaměsnanosi. Teno pojem úzce souvisí s rovnováhou na rhu práce. Nezbynou podmínkou éo rovnováhy je, že reálná mzdová sazba musí bý aková, aby popávané množsví práce bylo rovno nabízenému množsví práce. Za éo ideální siuace pak exisuje pouze dobrovolná nezaměsnanos, kerou předsavují i lidé, keří při rovnovážné reálné mzdové sazbě nechějí pracova. V reálném svěě však časo docházelo a dochází k siuacím, kdy byla nezaměsnanos příliš vysoká na o, aby mohla bý celá považována za dobrovolnou, kdy i kvalifikovaní pracovníci nemohli a nemohou nají při exisující mzdové sazbě zaměsnání. Někeří neoklasičí ekonomové na začáku 20. soleí a zejména pak J. M. Keynes proo vyslovili názor, že reálné mzdové sazby reagují na ekonomické šoky zpomaleně a se zpožděním a čisí rh práce spíše v dlouhém období. Proo může vzniknou nedobrovolná nezaměsnanos. Nedobrovolná nezaměsnanos vzniká ehdy, jesliže jsou pracovníci ochoni pracova za danou reálnou mzdovou sazbu a nemohou nají zaměsnání. V omo případě se rh práce v určiém okamžiku vyznačuje příliš vysokou reálnou mzdovou sazbou a při éo reálné mzdové sazbě vzniká převis nabídky práce. To, že nepružné mzdové sazby mohou vyvoláva nedobrovolnou nezaměsnanos, je zřejmé. Oázka ovšem zní, zda jsou mzdové sazby skuečně nepružné a zejména jaké jsou příčiny jejich nepružnosi. Neoklasičí ekonomové věšinou uvažují v dlouhém období, ve kerém považují mzdovou sazbu za zcela pružnou. Pokud je reálná mzdová sazba zcela pružná, je křivka agregání nabídky verikální, reálný hrubý domácí produk nezávisí na výši agregání popávky a veškerá nezaměsnanos je dobrovolná. Tradiční neoklasická ekonomie měla značné problémy s vysvělením vysoké nezaměsnanosi v době recese. Pokud jde o nedobrovolnou nezaměsnanos, v roce 93 připouší. C. Pigou, že reálná mzdová sazba se přizpůsobuje pomalu, a proo může dočasně vzniknou nedobrovolná nezaměsnanos. V reakci na hospodářskou krizi 30. le napadl Keynes do é doby převládající neoklasické pojeí nezaměsnanosi ve řech směrech. Jednak, že nominální mzdové sazby jsou velmi nepružné, dále že zaměsnanos je spíše funkcí agregání popávky než reálné mzdové sazby a že nedobrovolná nezaměsnanos může přerváva velmi dlouho. V Keynesově modelu zůsává agregání nabídka fixována pevnou nominální mzdovou sazbou, cenová hladina klesá a výsledkem je růs reálné mzdové sazby a exisence nedobrovolné nezaměsnanosi. Nedobrovolná nezaměsnanos v modelu je dána ím, že firmy najímají málo zaměsnanců, neboť nemohou proda svou produkci z důvodu nedosaečné agregání popávky. Teno yp 8

9 nezaměsnanosi je nazýván keynesiánskou nezaměsnanosí, neboli nezaměsnanosí z nedosaečné popávky. Řešením siuace není pokles reálných mezd, ale pouze růs agregání popávky na akovou úroveň agregání popávky, kerá zajisí reálný produk na úrovní plné zaměsnanosi prosřednicvím fiskální a moneární poliiky. Keynes však nedokázal uspokojivým způsobem vysvěli, proč jsou nominální mzdové sazby zcela nepružné. Teno úkol se později snažili splni někeří jeho následovníci. V dalším exu jsou sručně charakerizovány někeré důležié fakory a jejich možnosi působení na rh práce, keré vycházejí z vybraných soudobých, především makroekonomických přísupů..2.. Nová klasická ekonomie a rh práce Friedmanův model mylného vnímání cenové úrovně účasníky Model byl koncipován v reakci na keynesiánskou eorii založenou na nepružných nominálních mzdách a znamenal rehabiliaci, resp. moderní inerpreaci sarého klasického přísupu. Na rozdíl od keynesiánského přísupu, jež je založen na nepružnosi nominálních mezd a cen v krákém období, model křivky agregání nabídky předpokládá, že mzdy jsou pružné a vyrovnávají nabídku a popávku na rhu práce. Teno model, resp. přísup nových klasiků je proo nazýván klasickým modelem, kerý čisí rh či rovnovážným modelem. Klíčovým předpokladem modelu je, že pracovníci dočasně nesprávně vnímají cenovou úroveň, resp. že pracovníci dočasně nesprávně inerpreují pohyb reálné a nominální mzdy. Pro eno charakerisický rys je model křivky krákodobé agregání nabídky nazýván modelem s nedokonalými informacemi. Formulací ohoo modelu ak vznikla nová inerpreace ekonomického cyklu. Flukuace skuečného produku kolem jeho přirozené úrovně, j. poenciálního produku, jsou způsobeny nedokonalými informacemi pracovníků o skuečném pohybu cenové hladiny, j. informační převahou, resp. výhodami firem. Omyly v očekávání cenové hladiny pracovníky jsou ak zdrojem ekonomického cyklu. V modelu se předpokládá, že jenom firmy vědí, že se cenová hladina zvýšila, zaímco pracovníci dále mylně očekávají cenovou úroveň nižší. Zvýší-li firmy nominální mzdu, ale ceny produkce rosou rychleji, neboť ceny produkce reagují na neočekávané zvýšení agregání popávky rychleji, pracovníci v mylné víře očekávají, že se jejich reálná mzda zvýšila, a nabízejí věší množsví práce. Firmy však vědí, že se cenová hladina zvýšila a ak ve správné víře, že se reálná mzda snížila najímají dodaečnou práci, j. zvyšují zaměsnanos. Dochází ak ke zvýšení produkce. Z modelu křivky krákodobé agregání nabídky plyne, že odchylky skuečné cenové úrovně od očekávané cenové hladiny podněcují pracovníky, aby měnili objem jimi nabízené práce a ím se mění i rozsah nabízené produkce. Lucasova křivka krákodobé agregání nabídky založená na očekávané míře inflace Tao koncepce vychází jednoznačně z neoklasických základů. gregání nabídka je dána nabídkou výsupu jednolivých firem, kerá je ovlivněna nabídkou práce domácnosí. Nabídka výsupu ze srany firem i nabídka práce ze srany domácnosí odráží jejich opimální chování. Nabídka firem je určována relaivními cenami. Jesliže firma předpokládá, že rose současná relaivní cena její produkce v závislosi na reálném růsu popávky po éo produkci, bude reagova zvýšením výsupu. Jesliže je růs současné relaivní ceny produkce pokládán za dočasný, firma bude zvyšova výsup inenzivnějším využíváním sávajících kapaci. Jesliže je eno růs považován za rvalý, firma bude invesova do nového fyzického kapiálu a zvyšova ak svou výrobní kapaciu. Nabídka práce je určována reálnými mzdami. Domácnosi se musí rozhodova, jak alokova svůj celkový časový fond mezi práci a volný čas. Předpokládá se, že mají určiou předsavu o normální či očekávané reálné mzdové sazbě. Jesliže je současná reálná mzdová sazba nad svou normální úrovní, domácnosi budou nabíze více práce (na úkor volného času) v současném období v očekávání možnosi mí více volného času (na úkor práce) v budoucnu, kdy bude očekávaná reálná mzda pod svojí normální úrovní a naopak. Too chování bývá označováno za 9

10 dočasnou subsiuci dnešního volného času za budoucí volný čas. Problém spočívá v om, že výrobci jsou dobře informováni o relaivních cenách a zaměsnanci o reálných mzdách na svých dílčích rzích. Obě skupiny jsou méně informovovány o změnách agregání cenové hladiny. Jenže relaivní ceny a reálné mzdy jsou významně ovlivněny právě změnami agregání cenové hladiny. Proo musí firmy i jejich zaměsnanci vyváře racionální očekávání ohledně budoucí míry inflace, nemohou ovšem předpokláda, že ji vždy přesně odhadnou. Pokud se racionální očekávání splní a skuečná míra inflace se bude rovna očekávané míře inflace a nedojde k neočekávaným poruchám či neočekávaným akiviám sáu, bude realizován poenciální reálný důchod při přirozené míře nezaměsnanosi. Trh edy bude směřova k realizaci poenciálního reálného důchodu. Pokud dojde k neočekávaným změnám popávky nebo neočekávaným poruchám, vznikají odchylky skuečné míry inflace a odchylky reálného důchodu od poenciálního reálného důchodu. Teorie reálného hospodářského cyklu Teorie reálného ekonomického cyklu se zaměřuje na reálné veličiny a nabídkovou sranu ekonomiky. Tvrdí, že někeré cyklické pohyby ekonomiky vznikají zdánlivě jako by na sraně popávky, ve skuečnosi jsou vyvolány změnami nabídkové srany ekonomiky. Recese či konjunkura mohou bý vyvolány nabídkovými šoky, keré snižují či zvyšují výrobní kapaciu ekonomiky. Tao eorie rovněž předpokládá, že se ceny zboží a mzdy plně přizpůsobují ak, že čisí rhy. Z pohledu mezd ao eorie vychází z oho, že množsví nabízené práce vždy závisí na ekonomických podněech pracovníků. Vyšší reálná mzda však aké znamená zvýšení důchodu a může přimě lidi, aby při dané úrovni spořeby, kerou nechějí dále zvyšova, spořebovávali více volného času, což znamená snížení nabídky práce. Koncep reálného ekonomického cyklu předpokládá, že převládá subsiuční efek nad důchodovým efekem a křivka nabídky práce má poziivní sklon. Současně ao eorie zdůrazňuje zvlášní dimenzi subsiučního efeku, kerý nasává v čase. Teno efek je nazýván mezičasovou subsiucí práce. V dobrých časech, kdy jsou vysoké reálné mzdy a kdy je i vysoká reálná úroková sazba, pracovníci volí více práce (ve vzahu k volnému času). V obdobích, kdy je reálná mzda nízká (a nízká je i reálná úroková sazba), pracovníci volí více volného času a méně práce. Teorie reálného ekonomického cyklu používá mezičasové subsiuce práce k vysvělení, proč zaměsnanos a produkce flukuují. Příznivé nabídkové šoky (pokroky v echnologiích, jež způsobují růs produkiviy, vysoká úroda v zemědělsví, pokles cen energie) způsobují, že rose reálná úroková sazba nebo se dočasně zvyšuje mzda, což způsobuje, že lidé chějí více pracova a vzrose i objem vyrobené produkce Nová keynesiánská ekonomie a rh práce Nová keynesiánská ekonomie vychází z oho, že model vyčišěného rhu, prezenovaný novou klasickou ekonomií, nemůže vysvěli krákodobou flukuaci ekonomiky. Její předsavielé vycházejí z oho, že mzdy a ceny se rychle nepřizpůsobují, aby vyčisily rh v krákém období po změně agregání popávky (případně nabídky). To znamená, že jesliže mzdy a ceny se přizpůsobují změnám agregání popávky v čase pomalu, pak o má za následek, že návra ekonomiky k plné zaměsnanosi a k poenciálnímu produku probíhá posupně v čase, rhy jsou proo po dlouhou dobu nevyčišěny a ekonomika může zůsa ve savu nerovnováhy po delší období. Původní keynesiánský přísup, sejně jako současný přísup nového keynesiánsví, vychází z oho, že ceny se přizpůsobují pomalu, ale na rozdíl od původního keynesiánského přísupu, kerý předpokládá fixní nominální mzdy v krákém období, přísup nové keynesiánské ekonomie usiluje poda zevrubné mikroekonomické vysvělení nepružnosi mezd a cen. Tím zároveň reaguje na kriické námiky nových klasických ekonomů o slabé mikroekonomické podpoře původního keynesiánského eoreického koncepu. Různorodé zdroje rigidiy cen a mezd lze zjednodušeně rozděli do dvou skupin. V případě nominálních zdrojů rigidiy (nominální rigidiy mezd a cen) jde o fakory, keré zabraňují, resp. předsavují bariéry, keré brání plnému přizpůsobení cen a mezd proporcionálně pohybům agregání popávky. Zde lze zahrnou vorbu cen firmami v podmínkách nedokonalé 0

11 konkurence, překrývání dohod o mzdách a cenách pro různé skupiny firem a pracovníků s časově rozdělenými začáky a edy i s různou dobou jejich expirace, impliciní dohody, vorbu cen přirážkou a uzavírání dlouhodobých cenových dohod, nepružnos marginálních nákladů a další. Reálnými zdroji rigidiy se rozumí nepružnos mezd relaivně k osaním mzdám, nepružnos mezd vzhledem k cenám a nepružnos cen k osaním cenám. Je zde zahrnua eorie efekivních mezd, nemožnos koordinace cen mezi odběraeli a dodavaeli a další. V dalším exu jsou uvedena někerá vysvělení nepružnosi mezd z pohledu nové keynesiánské ekonomie. Dlouhodobé pracovní dohody a nepružnos mezd V současnosi jsou ve věšině vyspělých zemích dlouhodobé pracovní (mzdové) dohody charakerisickým rysem rhu práce. Dlouhodobé pracovní dohody formálně uzavírané mezi zaměsnavaeli a odbory na rok nebo na delší období, obsahují řadu zásad pro sanovení mezd. Jsou v nich sanoveny nominální mzdové sazby, zásady pro pohyb ěcho sazeb na období planosi dohod, mzdové sazby za práci přesčas, pravidla indexace mezd jako kompenzaci za inflaci v minulém období a další. Tako uzavřené dohody znamenají, že nominální mzdy nejsou deerminovány na běžném aukčním rhu okamžiě, ale jsou předurčovány pracovními dohodami na období jejich planosi. Z ohoo důvodu se mzdy nemohou pohybova rychle, aby vyčisily rh, ale přizpůsobují se posupně změnám agregání popávky. Pracovní dohody jsou současně uzavírány na různou dobu a jsou aké uzavírány s časově rozdělenými ermíny a edy i s rozdílnou dobou planosi pro jednolivé firmy a pracovníky. Tyo pracovní dohody uzavírané s časově rozdělenými začáky jejich planosi a s rozdílnou dobou jejich planosi se edy navzájem překrývají, což snižuje flexibiliu mezd, resp. způsobuje nepružnos mezd v reakci na změnu agregání popávky (nabídkový šok). Kdyby byly všechny smlouvy uzavírány na kraší dobu (např. na jeden rok) a jejich planos by skončila v ekonomice ve sejnou dobu, mohly by bý sanoveny nominální mzdové sazby a pravidla pohybu nominálních mezd ěsněji v reakci na změny agregání popávky, keré proběhly v daném období. Uzavírání dlouhodobých pracovních smluv mezi pracovníky a firmami je výhodné jak pro pracovníky, ak pro firmy. Mzdová jednání mezi zaměsnavaeli a odbory jsou oiž velmi časově náročná, uzavírání krákodobých mzdových dohod je edy velmi náročné pro obě srany. V případě osrého nesouladu mezi odbory a zaměsnavaeli je zde nebezpečí sávek, keré posihují produkci firmy, mohou znamena zráu odbyišť firmy. Dlouhodobé pracovní dohody ak snižují poče sávek a jejich negaivní dopad na firmy. Jak bylo uvedeno výše, pracovní dohody obsahují i pravidlo indexace nominálních mezd směrem k inflaci v minulém období a cílem ochrany reálné mzdy. Kompenzace za minulou inflaci není zpravidla úplná (úplná kompenzace by oevřela cesu k akceleraci inflace). V zájmů pracovníků a v zájmu firem není ani aková indexace nominálních mezd, kerá odpovídá změnám agregání popávky (např. určié empo poklesu agregání popávky se nemusí krý se sejným empem poklesu prodejů konkréní firmy a opačně). Uzavírání dlouhodobých pracovních dohod má zpravidla svůj insiucionálně zakovený způsob. Realizuje se prosřednicvím kolekivního vyjednávání mezi vedením firem a odbory (zaměsnanci) firmy. Mzdové dohody uzavřené ve firmách, kde jsou odbory, mají fakický význam i pro firmy, kde odbory nejsou. Obsah dlouhodobých pracovních dohod o mzdách a jiných podmínkách rhu práce je pak zpravidla kopírován i v osaních firmách, kde odbory nepůsobí. Insiders a ousiders na rhu práce Uzavírání dlouhodobých pracovních dohod mezi odbory a zaměsnavaeli má však ješě jeden aspek, kerý oslabuje flexibiliu mezd. Odbory zpravidla vedou jednání o obsahu dlouhodobých pracovních dohod jménem zaměsnanců zaměsnaných ve firmě (zv. insiders), spíše než jménem veškeré pracovní síly, což vylučuje pracovníky, keří nejsou ve firmě zaměsnáni (zv. ousiders), keří by mohli mí zájem na snížení nominální mzdy (mohou o bý např. nedobrovolně nezaměsnaní). Tím, že odbory hájí pracovníky zaměsnané ve firmě (insidery), nezaměsnaní pracovníci mimo firmu nemohou sníži nominální mzdu, řebaže jsou dlouhodobě nezaměsnaní.

12 Dlouhodobé pracovní dohody omezují flexibiliu nominálních mezd, vedou k omu, že přizpůsobení mezd (a v jejich důsledku i cen) je jen posupné. Nepřizpůsobí-li se mzdy a ceny, musí se přizpůsobi reálná produkce a zaměsnanos výkyvům agregání popávky. Nepružnos mezd vyvolaná dlouhodobými pracovními dohodami má za následek ekonomické flukuace. Impliciní pracovní (mzdové) dohody V nové keynesiánské eorii se objevil i koncep, že nejenom expliciní dlouhodobé pracovní dohody jsou zdrojem rigidiy mezd, ale příčinou rigidiy reálných mezd mohou bý i impliciní dohody mezi firmami i pracovníky, resp. impliciní chování firem při sanovení nominálních mzdových sazeb. Teoreický koncep impliciních mzdových dohod vychází z oho, že mezi firmami a pracovníky je asymerie. Zaímco firmy jsou neurální vůči riziku, pracovníci mají k riziku averzi. Za ěcho podmínek mzdy nejsou jen sandardní kompenzací za služby výrobního fakoru práce, ale svým způsobem slouží i jako určiý druh zajišění pracovníkům proi změnám důchodu. Firmy se mohou při vorbě nominálních mzdových sazeb chova ak, že udržují reálné mzdové sazby konsanní, i když dojde k poklesu agregání popávky (nebo k nepříznivému nabídkovému šoku), aby uchránily pracovníky, keří mají averzi k riziku, od dopadů kolísání důchodu. Model efekivních mezd jako příklad reálné rigidiy mezd Keynesiánší ekonomové pokládají za samozřejmé, že ekonomický cyklus je charakerizován nedobrovolnou nezaměsnanosí viz výše. Skuečnos, že se rh práce nečisí okamžiě, resp. rychle, se noví keynesiánci snaží vysvěli aké reálnými zdroji rigidiy. Nedobrovolně nezaměsnaní jsou ochoni pracova i při menší než běžné mzdové sazbě. Oázkou je, proč firmy za exisence nedobrovolné nezaměsnanosi nesníží mzdy a ím nezvýší své zisky. Jednou z odpovědí na eno problém je eorie, resp. model efekivních mezd. Podle ohoo eoreického koncepu firmy shledávají pro ně nevýhodným sníži mzdy zaměsnanců firmy relaivně ke mzdám zaměsnanců osaních firem, i když exisuje nedobrovolná nezaměsnanos. Teno závěr vychází z názoru firem, že produkivia práce pracovníků firmy je vyšší, jesliže firma plaí vyšší mzdy. Při ěcho vyšších mzdách vyvinou pracovníci vyšší úsilí, sníží se zráy z iulu absenérsví, sníží se flukuace (odchody pracovníků z firmy), a proo se sníží i náklady na zaškolení. Vyšší mzdy předsavují možnos přiáhnou do firmy kvalifikovanější pracovníky, zlepšuje se aké morálka pracovníků a jejich loajalia k firmě. Z výše uvedených důvodů se firmy zdráhají sníži jejich mzdové sazby v reakci na pokles agregání popávky a nenajímají nezaměsnané pracovníky, keří mohou bý ochoni pracova za nižší mzdu. Obavy firem o snížení jejich jednokových nákladů práce je vedou k omu, že nesnižují mzdy, aby vyčisily rh. Model ekonomického cyklu v nové keynesiánské ekonomii Původní keynesiánský koncep popávky po práci a nabídky práce je založen na om, že nominální mzdy jsou v krákém období fixní, a je-li ao fixní nominální mzdová sazba nad mzdovou sazbou, kerá čisí rh (j. rovnovážnou mzdovou sazbou), pak vzniká nedobrovolná nezaměsnanos. Čás pracovníků nenachází práci při dané reálné mzdě. Pracovníci jsou vylačeni z jejich křivky agregání nabídky práce. Jsou nedobrovolně nezaměsnaní. Firmy však na rozdíl od pracovníků v omo keynesiánském kocepu zůsávají na své křivce agregání popávky. Vzniká ak asymerie, kerá není odůvodněna prakickým chováním pracovníků a firem. Kromě oho původní keynesiánský koncep popávky po práci implikuje konracyklický pohyb reálné mzdové sazby. Tedy s růsem zaměsnanosi a produkce reálná mzda klesá, s poklesem zaměsnanosi a produkce reálná mzda rose. V reálném hospodářském živoě probíhá proces posupného přizpůsobování cen a mezd, a edy pohyb ekonomiky z bodu krákodobé rovnováhy k bodu dlouhodobé rovnováhy. Bezprosředně po poklesu agregání popávky může dojí ke změnám aukčních cen zboží, keré jsou denně obchodovány na burzách. Ceny zde obchodovaelného zboží klesají, a ím klesají i (s určiým zpožděním) marginální náklady finální produkce. Změna mezních nákladů musí nabý určié kriické výše, aby ospravedlnila snížení cen. Při poklesu agregání popávky budou mí firmy endenci simulova odby své produkce, poskyova kupujícím různé slevy, srážky, rabay, 2

13 j. snižova cenovou přirážku. Sejně ak i na rhu práce, dojde-li k poklesu agregání popávky, pracovní rhy budou slabé, firmy nemusí získáva nové pracovníky za cenu zvlášních prémií, resp. příplaků, a mohou dokonce i v určié míře snižova mzdové náklady. Všechny výše nasíněné fakory přispívají k posupnému přizpůsobení nominálních mezd a cen, což vyvolává lak na pohyb ekonomiky z bodu krákodobé rovnováhy do bodu dlouhodobé ekonomické rovnováhy..2.2 Charakerisika subjeků a vzahů na regionálním rhu práce V rámci analýz regionálních rhů práce je zkoumána nabídka práce a popávka po práci z pohledu objemu, srukury a pracovní mobiliy. Popávka po práci předsavuje množsví práce (pracovních sil, resp. pracovního času) požadované zaměsnavaeli, za keré jsou ochoni zaplai určiou mzdu. Dělí se na uspokojenou a neuspokojenou. Uspokojená popávka po práci je předsavována obsazenými pracovními mísy: osobami zaměsnanými v pracovním (nebo obdobném) poměru osobami samosaně výdělečně činnými osobami spolupracujícími (rodinní příslušníci osob samosaně výdělečně činných) Neuspokojená popávka po práci jsou volná pracovní mísa, kerá mají zaměsnavaelé zájem obsadi. Tuo lze dále děli na: evidovanou neuspokojenou popávku po práci, což jsou volná pracovní mísa, kerá mají zaměsnavaelé zájem obsadi, evidovaná úřadem práce, nebo jinou zaměsnavaelskou agenurou, neevidovanou neuspokojenou popávku po práci, což jsou volná pracovní mísa, jež se snaží zaměsnavaelé obsadi bez pomoci sáních orgánů práce nebo jiných zprosředkovaelských agenur (ichá popávka po práci). Nabídku práce předsavují osoby, keré nabízejí na rhu práce svou pracovní sílu za určiou mzdu. Uspokojená nabídka práce je poče osob ekonomicky akivních na pracovních mísech. Je vořena : osobami zaměsnanými v pracovním (nebo obdobném) poměru, osobami samosaně výdělečně činnými, osobami spolupracujícími (rodinní příslušníci osob samosaně výdělečně činných). Neuspokojená nabídka práce je vořena osobami, keré nabízí pracovní sílu, avšak vzhledem k nedosaku pracovních mís z hlediska jejich kvaniy, či z důvodu rozdílné srukury nabízených pracovních mís a jiných důvodů, nemohou získa zaměsnání. Jde o osoby keré nepracují, pracova mohou, chějí a práci hledají. Tuo neuspokojenou nabídku práce lze členi na: evidovanou neuspokojenou nabídku práce, kerá je vořena uchazeči evidovanými územně příslušným úřadem práce nebo jinou zprosředkovaelskou agenurou neevidovanou neuspokojenou nabídku práce voří osoby, keré si hledají zaměsnání samosaně bez využií služeb sáních orgánů práce nebo soukromých agenur Jak vyplývá z předchozího exu, problém na rhu práce v regionu voří neuspokojená nabídka práce, kerou lze označi jako nezaměsnanos a neuspokojená popávka po práci, což je vlasně soubor neobsazených pracovních mís. Graficky jsou výše uvedené vzahy zobrazeny v následujícím schémau. 3

14 Obr..: Srukura regionálního rhu práce. OBYVTELSTVO Nabídka pracovních sil Vyrovnávání popávky a nabídky Zprosředkovávání práce ZMĚSTNVTELÉ Popávka po pracovních silách Ekonomicky neakivní Tvorba nových pracovních mís Vzdělávání, rekvalifikace a další příprava pracovní síly TRH PRÁCE V REGIONU NEZMĚSTNNÍ Překonávání nezaměsnanosi Umisťování rizikových skupin obyvaelsva na rhu práce ZMĚSTNNÍ Zapojení do pracovního procesu.2.3 Fakory ovlivňující profesní a územní mobiliu pracovní síly.2.3. Vymezení profesní a územní mobiliy na rhu práce Cílem hospodářské poliiky sáu v oblasi rhu práce bývá obvykle podpora profesní a územní mobiliy na rhu práce. Pořeba inervenova se časo objevuje v případě nerovnováhy na rhu práce z důvodu rozdílné sávající (případně očekávané) srukury pracovních mís na sraně popávky po práci ve vzahu k profesní srukuře pracovní síly na sraně nabídky práce. Tao nerovnováha časo vyvolává zv. srukurální nezaměsnanos, kerá vzniká, když nabídka práce určiého druhu (např. podle pohlaví, povolání, kvalifikace, regionu), je rozdílná od popávky v uvedené srukuře, a když nejsou osoby (z hlediska celkové popávky po práci) hledající práci dosaečně mobilní na o, aby si na jiných rzích práce (v jiných odvěvích, v jiných profesích, na pracovních mísech s jinými kvalifikačními požadavky, v jiných regionech) našly práci. Indikáory srukurální nezaměsnanosi jsou např. vysoký poče neobsazených volných pracovních mís a vysoký poče nezaměsnaných, přičemž eno nesoulad může vzniknou proo, že popávka po určiém druhu práce rose, zaímco po jiném druhu klesá, přičemž nabídka se nepřizpůsobuje dosaečně rychle. Dalším indikáorem srukurální nezaměsnanosi je růs průměrné délky rvání nezaměsnanosi a aké růs doby neobsazenosi pracovních mís. Hlubší příčiny srukurální nezaměsnanosi jsou: 4

15 prosorová imobilia pracovních sil, kerá překáží nebo zěžuje rovnováhu regionálních rhů práce - imobiliou podmíněná regionální nezaměsnanos, pokles popávky po práci určiého druhu v důsledku akových echnologických změn, keré šeří práci - echnologická nezaměsnanos, růs nabídky práce, kerý je podmíněn ekonomickými nebo poliickými příčinami, např. zvýšeným přílivem emigranů ze zahraničí a aké demografickými vlnami uvniř konkréní země - srukurální nezaměsnanos vyvolaná růsem nabídky práce, pokles popávky po práci vyžadující určiou kvalifikaci, kerý je deerminován rozdílem mezi srukurou mezd a srukurou produkiviy práce, v důsledku čehož dochází ke zdražení určiého druhu práce - srukurální nezaměsnanos podmíněná mzdovou srukurou. Řešením problému profesní nerovnováhy na rhu práce je snaha o zpružnění rhu práce, o znamená vyvoření akových podmínek na rhu práce (např. pomocí násrojů poliiky zaměsnanosi, změnami srukury oborů školské sousavy), aby došlo k podpoře profesní mobiliy. Jedná se např. o vsup na rh práce absolvenů, keří mají zaměsnavaeli požadované znalosi a dovednosi v požadovaných oborech, případně sysém rekvalifikačních akivi ať na sraně zaměsnavaelů či uchazečů o zaměsnání, případně osob majících zájem o změnu zaměsnání. Za řešení územní nerovnováhy profesní nerovnováhy rhu práce lze považova akiviy zaměření na podporu územní mobiliy. V omo případě se jedná o dvě formy řešení disproporce mezi mísem bydlišě a mísem pracovišě. První formou je dojíždění za prací bez změny rvalého bydlišě. Teno způsob řešení je na českém rhu práce velmi rozšířen, ale má svá omezení a limiy. Celý proces rozhodování o om, zda člověk přijme zaměsnání u zaměsnavaele mimo obec svého bydlišě je ovlivněn zvažováním nákladů spojených s dojížděním, což jsou vlasní náklady na dopravy, cena doby srávené dojížděním do zaměsnání a zpě, dosupnosí mísa pracovišě a výší mzdy, kerá je mu nabídnua, případně vyplácena. V případě uchazečů o zaměsnání je řeba dále zohledňova výši podpory v nezaměsnanosi a dalších sociálních dávek spojených s jejich sausem nezaměsnaného. Cílem poliiky zaměsnanosi v éo oblasi je dosažení savu, aby byla dojížďka za prací obousranně přijaelná. Druhou formou řešení územních disproporcí je změna rvalého bydlišě z důvodu nalezení nového zaměsnání. Tao cesa řešení je v českých poměrech omezena několika fakory, mezi než paří hlavně regulované nájemné a s ím související nerozvinuý rh s byy. Řešení územní mobiliy sěhováním je dále omezeno nunosi řešení pracovního uplanění parnera, rodinnými vazbami, vazbami na určiý region, neochoou čási obyvaelsva přijmou riziko spojené se změnou zaměsnaní a hlavně nedosaečnou popávkou po práci v jiných regionech Fakory ovlivňující profesní a územní mobiliu na rhu práce ze srany popávky po práci V následujícím exu jsou uvedeny někeré fakory působící na profesní a územní mobiliu na regionálních rzích práce ze srany popávky po práci. Úroveň a vývoj popávky po koncových výrobcích a službách. Trh práce jako rh výrobních fakorů je rhem zv. sekundárním, o znamená plně závislým na siuaci na rhu práce produků. V případě problémů na rhu produků jsou obvykle aké problémy na rhu práce. Teno vzah nelze plně obrái, o znamená, že problémy české ekonomiky a jejího rhu práce nelze řeši jen za pomocí podpory rhu práce. Řešení problému je na rhu produků a jinými mechanismy. Orienace ekonomiky. Zaměření na určié ypy výrob z hlediska subsiuovaelnosi práce a kapiálu. V omo případě se jedná o rozhodování o echnologické orienaci ekonomiky na pracovně náročné či méně pracovně náročné výroby včeně realizace srukurálních změn (např. úlum hornicví, hunicví, ěžkého srojírensví). Každá ao činnos vyžaduje určiou profesní a územní srukuru pracovní síly a každá disproporce se projevuje na rzích práce průvodním jevem je srukurální nezaměsnanos (viz výše). 5

16 V mnoha případech nemusí jí ani o celkové snížení popávky po práci v odvěví či regionu, ale pouze o její jinou srukuru. Vývoj nabídky subsiuovaelných výrobních fakorů. Jedná se o vývoj ceny práce a peněz v ekonomice a jejich vzájemný vzah. V někerých případech dochází ve snaze minimalizova náklady a zvýši celkovou produkiviě fakorů k nahrazování jednoho výrobního fakoru druhým. V případě nahrazování živé práce sroji se jedná o propušění z důvodu nadbyečnosi Vzah pracovních nákladů k celkovým nákladům produkce. Teno fakor vysupuje ve firmách při konkréním rozhodování o případném snižování zaměsnanosi. Úzce souvisí aké s nabídkou subsiuovaelných fakorů. Působení sáu na výši mzdových nákladů. Jedná se o např. o důsledky zavedení minimální mzdy na mzdovou srukuru ve firmách, důsledky sanovení výše povinných odvodů za zaměsnance (zdravoní a sociální) na zaměsnávání osob a podobně. Tyo fakory (případně skupiny fakorů) působí na popávku po práci vždy ve vzájemné kombinaci a možnosi jejich analýzy jsou podmíněny kvaliou a dosupnosí informací Fakory ovlivňující profesní a územní mobiliu na rhu práce ze srany nabídky práce V následujícím exu jsou uvedeny někeré fakory působící na profesní a územní mobiliu na regionálních rzích práce ze srany nabídky práce. Působení individuální nabídky práce. Tao nabídka je podmíněna výší nabízené mzdy, úrovní bohasví jednolivce (lépe domácnosi) a preferencemi a přímo závisí na dosažené kvalifikaci, nákladech spojených s dosažením kvalifikace (přímých i nepřímých). Projevuje se zde snaha jednolivce o dosažení co nejvyšších výnosů spojených s nabyou kvalifikací v čase. Působení procesu hledání práce u nezaměsnaných. Proces hledání práce je založen na zohlednění nákladů a výnosů spojených s hledáním zaměsnání. Plaí zde, že hledání bude pokračova pouze v om případě, že očekávané výnosy budou vyšší než náklady s spojené s hledáním. Působí zde akové fakory jako je výše a rozložení mezd v jednolivých profesích, konkréní nabídka profesí na rhu práce a individuální porovnávání, vazby mezi podporou v nezaměsnanosi, jinými dávkami a výší mzdy, kerá je nabízena zaměsnavaeli. V případě sarších pracovníků zde vysupuje jako fakor výše poslední dosažené mzdy při hledání zaměsnání a je minimální mzdová sazba, za kerou je ochoen vůbec nasoupi do zaměsnání a ochoa akcepova práci za nižší mzdu či jinak znevýhodněnou (např. drahým dojížděním). Příslušnos uchazečů o zaměsnání do problémové skupiny. Jedná o y uchazeče, keří mají problémy při hledání zaměsnání a objekivně omezenou možnos přijmou zaměsnání. Paří zde např. osoby se změněnou pracovní schopnosí, absolveni škol a mladisví, ženy s malými děmi, saří lidé, málo vzdělaní, nekvalifikovaní pracovníci a příslušníci enických minori. U všech ěcho skupin je podsaně omezena přizpůsobi se požadavkům rhu práce. Dopravní dosupnos zaměsnavaelů. Teno problém souvisí s rozložením ekonomicky akivního obyvaelsva zaměsnavaelů v konkréním území a v možnosi dopravy do zaměsnání. V někerých případech je přímo nemožné pomocí veřejné dopravy docesova na ranní, případně odpolední a směnu a zase se vrái zpě. Cena dopravy do zaměsnání. Teno fakor souvisí s dopravní dosupnosí zaměsnavaelů, výší nabízených mezd ze srany zaměsnavaelů a modely hledání práce. Časo je cena měsíční dopravy v porovnání s měsíčním výdělkem (s přihlédnuím ke zráě času z důvodu dojížďky) hlavním fakorem odmíání nabízeného vhodného zaměsnání. Vyvoření rhu s byy. Teno fakor podmiňuje sěhování obyvaelsva za prací. S ím souvisí aké požadavek na zrušení regulace nájemného. Širší problém, bude nuné ekonomické i poliické řešení (podpora bydlení, půjčky, hypoéky, přerozdělení rodinných 6

17 výdajů ve smyslu zvýšení nákladů na bydlení). Ze srany firem snad nabídka firemních byů není moc pravděpodobné a když, ak pouze u specialisů, keré bude chí firma přiláka. Velikos a výše příjmů rodiny. Při rozhodování o zaměsnání časo hraje důležiou roli fakory související s konkréním složením domácnosi, počem nezaopařených děí a profesí členů domácnosi. S ím souvisí např. požadavek na práci na jednu směnu, případně zkrácený úvazek u žen. Srukura oborů školské sousavy na všech supních. Důležiý fakor, kerý významně ovlivňuje profesní a územní pracovní mobiliu na rhu práce. Jedná se o sanovení konkréní srukury sudijních oborů a jejich naplnění sudeny. Zde je nuno zná požadovanou srukuru ze srany zaměsnavaelů související s fakory na úrovni popávky po práci, j. úroveň a vývoj popávky po koncových výrobcích a službách, a s orienací ekonomiky..2.4 Modelování nabídky a popávky na regionálním rhu práce Osmdesáá léa znamenala pro řadu evropských zemí sabiliu ve vývoji míry nezaměsnanosi, což se salo předměem inenzivního zkoumání (Klau - Mielsad 986, Helliwell 988, Gordon 990). Významným pojmem v klasických eoriích nezaměsnanosi (Pigou 93, Keynes 936) se sává mzdová nepružnos (rigidia) a je zkoumán vzah mzdové rigidiy za rovnováhy na rhu práce na základě maximalizace ziskové a užikové funkce firem i pracovníků (Davidson 990). V makroekonomických výzkumech se objevují dva základní směry, keré se zabývají oázkami: zda expanzivní moneární a fiskální poliika je schopna významně sníži míru nezaměsnanosi (Pierre 984), zda vhodná mikroekonomická poliika může minimalizova mzdovou rigidiu a nerovnováhu na rhu práce. Bylo dokázáno (Coe 985), že nepružnos mezd je rozdílná v různých sáech US a sáy s menší rigidiou nemají vážné problémy s nezaměsnanosí v 80. leech (Grubb - Jackman - Layard 983). V průběhu 80. le rovněž dochází k řadě eoreických i empirických výzkumů na regionálních rzích práce v US, keré jsou zaměřeny na příčiny změn ekonomických akivi a jejich důsledky na vývoj nezaměsnanosi, růsu zaměsnanosi a očekávané příjmy v různých regionech US (Markusen 985, Clark - Gerler - Whieman 986, Lampe 988, Rodwin - Sazanami 989). Vzahu mzdové rigidiy a nezaměsnanosi je věnována značná pozornos nejen na eoreické úrovni, ale T. Hyclack a G. Jhones porovnávají učiněné eoreické závěry se skuečnosí nejen na agregáním rhu práce US v období recese po 2. svěové válce. Na základě empirické sudie bylo prokázáno: Pokles hrubého národního produku (HNP) je v průběhu recese doprovázen poklesem zaměsnanosi. Růs nezaměsnanosi v průběhu recese vede spíše ke snížení zaměsnanosi, než k redukci odpracovaných hodin. gregání reálná mzda se nesnižuje při klesající nezaměsnanosi v průběhu recese. Křivka agregání nabídky práce se jeví relaivně neelasická vzhledem k úrovni reálné mzdy. To znamená, že pokles v popávce po pracovní síle při rigidních mzdách, vede k nerovnováze na rhu práce a posunu popávky podle křivky nabídky práce do bodu s nižší úrovní zaměsnanosi (dobrovolná nezaměsnanos). V současné době je v eorii mzdové nepružnosi exisence změn ve vývoji nezaměsnanosi a mzdové nepružnosi vysvělována různými přísupy: Carruh - Oswald 987; Davidson 990; Nickell 990. Teorie mzdové nepružnosi může bý rozdělena do dvou názorových skupin: První skupina se sousředí na fakory, keré vznikají při inerakci firmy a jejich zaměsnanců. Jedná se zejména o následující zdroje mzdové rigidiy: uzavírané nevyhovující dohody mezi zaměsnancem a zaměsnavaelem, segmenace rhu práce: 7

18 Teorie insider - ousider (Lindbeck - Snower 989), kerá poukazuje na omezenou flexibiliu pracovního rhu práce v důsledku zformování zv. inerního rhu práce uvniř zejména velkých firem a exerního rhu mimo ně. Duální rh práce - Tao hypoéza předpokládá, že v ekonomice jsou dva sekory: primární a sekundární. V primárním sekoru jsou vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky, sabilnější zaměsnání a příležiosi k profesionálnímu růsu, na druhou sranu jsou zde zaměsnavaeli očekávány od pracovníků sálé pracovní návyky, dodržování předpisů a věšinou se zaměsnanci na omo rhu vyznačují vyšší kvalifikací, ať už získanou před jejich přijeím nebo během zaměsnání. Sekundární sekor se vyznačuje pracovními mísy s nižší sociální presiží a s nižší mzdou. Zaměsnavael nevyžaduje kvalifikaci a ani nepodporuje její získání. Pro eno rh je charakerisická vysoká flukuace pracovníků z důvodů jejich snadné nahradielnosi pro zaměsnavaele, je zde snadné zaměsnání získa, ale i naopak zrai. Velice obížný je pro yo pracovníky přísup ke vzdělání, což má za následek vznik bariér mezi ěmio sekory. Geografická a profesní segmenace - ovlivňuje souěživos na regionálním rhu práce. eorie efekivních mezd (Lazear 98, Summers 988). Základní myšlenka éo eorie vychází z moivace pracovníka vyšší mzdou. V někerých případech může docháze ke zvyšování produkiviy práce zaměsnanců a ke snížení nákladů na jednoku práce zaměsnavaele. Druhá skupina eoreiků se věnuje zabezpečení hospodářské poliiky a jejím důsledkům pro mzdovou pružnos: výše příspěvku v nezaměsnanosi (Burless 987) ovlivňuje dobu rvání nezaměsnanosi. legislaivně daná úroveň minimální mzdy vymezuje dolní hranici úrovně mzdy. práce odborového svazu a jeho chování. Modely efekivních dohod mezi odborovými svazy a firmami. Vyváření úrovně mezd sledující Pareovo opimum, keré je charakerizováno pomocí mzdové nepružnosi a nezaměsnanosi..3 Závěr Z výše uvedených eoreických souvislosí vyplývá, že za významný problém rhu práce v regionu je považována nerovnováha rhu práce. Snaha o dosažení rovnováhy je cílem hospodářské poliiky na rhu práce v regionu, o znamená poliiky zaměsnanosi. Jejím cílem je obvykle podpora profesní a územní mobiliy na rhu práce. Pořeba inervenova se časo objevuje v případě nerovnováhy na rhu práce z důvodu rozdílné sávající (případně očekávané) srukury pracovních mís na sraně popávky po práci ve vzahu k profesní srukuře pracovní síly na sraně nabídky práce. Tao nerovnováha časo vyvolává zv. srukurální nezaměsnanos, kerá vzniká, když nabídka práce určiého druhu (např. podle pohlaví, povolání, kvalifikace, regionu), je rozdílná od popávky v uvedené srukuře, a když nejsou osoby (z hlediska celkové popávky po práci) hledající práci dosaečně mobilní na o, aby si na jiných rzích práce (v jiných odvěvích, v jiných profesích, na pracovních mísech s jinými kvalifikačními požadavky, v jiných regionech) našly práci. Za fakory, keré ovlivňují profesní a územní mobiliu na rhu práce ze nabídky práce lze považova akové fakory jako je výše a rozložení mezd v jednolivých profesích, konkréní nabídka profesí na rhu práce a individuální porovnávání, vazby mezi podporou v nezaměsnanosi, jinými dávkami a výší mzdy, kerá je nabízena, dopravní dosupnos zaměsnavaelů, cena dopravy do zaměsnání, rh s byy a další. Ze srany popávky po práci pak důležiou roli sehrává úroveň a vývoj popávky po konečných výrobcích a službách, a srukura hospodářských akivi a jejich zaměření v regionu. 8

19 .4 Lieraura BRRO, R.J. (988). The Persisence of Unemploymen. merican Economic Review, Papers and Proceedings, 78, s BORJS, G. J. (996). Labor Economics. The McGraw-Hill Companies. BURTLESS, G. (987). Jobless Pay and High European Unemploymen. In: Barriers o European Growh. Washingon, DC: Brookings. CRRUTH,.. - OSWLD,.J. (987). Wage Inflexibiliy in Briain. Oxford Bullein of Economics and Saisics, 49, s CLRK, G.L. (98). The Regional Impac of Sagflaion: Concepual Model and Empirical Evidence for Canada. In: Regional Wage Inflaion and Unemploymen, ed. R.L. Marin, London: Pion. CLRK, G.L. - GERTLER, M.S. - WHITEMN, J. (986). Regional Dynamics: Sudies in djusmen Theory. Boson: Unwin Hyman. COE, D.T. (985). Nominal Wages, he NIRU and Wage Flexibiliy. OECD Economic Sudies, 5, s DVIDSON, C. (990). Recen Developmens in he Theory of Involunary Unemploymen. Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Insiue for Employmen Research. DORNBUSH, R. - FISHER, S. (994). Makroekonomie. Praha: SPN. EHRENBERG, R.G. - SMITH, R. S. (994). Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. Fifh Ediion. Harper Collins Publishers. FRIT, J. - ZEDNÍČEK, R. (996). Makroekonomie. 2. vydání. Osrava: VŠB-TUO. GRUBB, D. - JCKMN, R. - LYRD, R. (983). Wage Rigidiy and Unemploymen in OECD Counries. European Economic Review 2, s FILER, R. K. - HMERMESH, D. S. - REES,. E. (996). The Economics of Work and Pay. Sixh Ediion. Harper Collins Publishers. FISHER, I. (926). Saisical Relaion Beween Unemploymen and Price Changes. Inernal Labor Review, 3, s GORDON, R.J. (990). Wha is New-Keynesian Economics. Journal of Economic Lieraure, 28, s HLL, R.E. (992). The Rigidiy of Wages and he Persisence of Unemploymen. Brookings Papers on Economic, civiy 6, s HNČLOVÁ, J. (998). Regional comparisons and forecass of he money wage - unemploymen relaionship in he Czech Republic. In: ELE 98 Proceedings, Brusel: European ssociaion of Law and Economics. HNČLOVÁ, J. a kol. (200). Modelování vývoje regionálních rhů práce (Oponovaná výzkumná zpráva). Osrava:VŠB-TU Osrava. ISBN X. HNČLOVÁ, J. a kol. (996). Modelování vývoje nabídky a popávky na regionálním rhu práce (Dílčí zpráva o řešení granového projeku GČR 402/96/0823), Osrava:VŠB-TU Osrava. HNČLOVÁ, J. a kol. (998). Modelování vývoje nabídky a popávky na regionálním rhu práce (Dílčí zpráva o řešení granového projeku GČR 402/96/0823), Osrava:VŠB-TU Osrava. HELLIWELL, J.F. (988). Comparaive Macroeconomics of Sagflaion. Journal of Economic Lieraure, 26, s.-28. HYCLK, T.J.- JOHNES G. (989). Real Wage Rigidiy in Regional Labor Markes in he UK, he US and Wes Germany. Journal of Regional Science,9, 989, s HYCLK, T.J.- JOHNES G. (990). Wage Inflaion and Unemploymen Dynamics in he UK and US: a longer View. Marindale Cener Discussion Paper, Series -No. 6, Lehigh Universiy. 9

20 HYCLK, T.J.- JOHNES G. (992). Regional Wage Inflaion and Unemploymen Dynamics in Grea Briain. Scoish Journal of Poliical Economy, Lehigh Universiy. JUREČK,V. a kol. (997). Mikroekonomie.. vyd. Osrava :VŠB-TU Osrava. KLU, F. - MITTELSTDT,. (986). Labor Marke Flexibiliy. OECD Economic Sudies, 6, s KEYNES, J.M.( 936). The General Theory of Employmen, Ineres and Money. London: Macmillan. LMPE, D.R. (988). The Massachuses Miracle. Cambridge: MIT Press. LYRD, P.R.G. - BEN, C.R. (989). Why Does Unemploymen Persis?. Scandinavian Journal of Economics, 9, s LZER, E.P. (98). gency, Earnings Profiles, Produciviy and Hours Resricions. merican Economic Review, 7, s LINDBECK,. - SNOWER, D. (988). The Insider-Ousider Theory of Employmen and Unemploymen. Cambridge: MIT Press. MCH, M. (994). Makroekonomie pro inženýrské sudium - druhá čás. Praha: VŠE Praha. MIER, G. - TÖDTLING, F. (998). Regionálna a urbanisická ekonomika 2. Braislava: Elia. MRKUSEN,. (985). Profi Cycles, Oligopoly and Regional Developmen. Cambridge: MIT Press. NICKELL, S.J. (990). Unemploymen : Survey. Economic Journal, 00,s PELINCK, H. J. - NIJKMP, P. (975) Operaional Theory and Mehod in Regional Economics. s ed. Farnbrough: Saxon House Sudies. ISBN PERCE, D. W. (995). Macmillanův slovník moderní ekonomie. 2. vydání Praha: Vicoria Publishing PIERRE,.J. (984). Unemploymen and Growh in he Wesern Economics. New York: Council on Foreign Relaions. PIGOU,.C. (93). Unemploymen. London: Williams and Norage. RODWIN, L. - SZNMI,H. (989). Deindusrializaion and Regional Economic Transformaion. Boson: Uniwin Hynman. SUMMERS, L.H. (988). Relaive Wages, Efficiency Wages and Keynesian Unemploymen. merican Economic Review: Papers and Proceedings,78, s

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU EDICE STUDIJNÍ TEXTY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Studijní text: Trh práce Obsah kurzu Teorie trhu práce. Trh práce a jeho změny ve 20. století. Nový socioekonomický kontext. Subjekty trhu práce.

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů Analýza říjen 2004 Koncepce penzijní efomy hledání základních paameů Téma penzí neusále nabývá na významu. Takzvaný důchodový úče nespasily ani změny paameů povedené v ámci efomy veřejných ozpočů a hlavní

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku,

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU V základním vybavení majiele psa nesmí v žádném případě chybě: vhodné vodíko. Majielé si pro svého psa přejí konrolu a jisou. Zároveň by rádi svým

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 6 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 56 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva Vysoká škola báňská Tehniká univerzia Osrava MODULOVANÉ SIGNÁLY učební ex Zdeněk Maháček, Pavel Nevřiva Osrava Reenze: Ing. Jiří Kozian, Ph.D. RNDr. Miroslav Liška, CS. Název: Modulované signály Auor:

Více

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001 Důchodová reforma ve Spolkové repulice roku 2001 Ing. Rudolf F. Heidu, Deparmen of Law and Social Sciences, Mendel Universiy in Brno, rudi.heidu@seznam.cz Asrak Ve Spolkové repulice převažuje názor, že

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více